Tai-Gong oefeningen:

Tai-Gong opening serie/bewegende meditatie (begeleiding)

Tai-Gong les Easy Active

Tai-Gong les deel 1

Tai-Gong les deel 2

Tai-Gong les deel 3

Tai-Gong shibafa (begeleiding)

Tai-Gong the Swan (Taiji)

Tai-Gong de 8 richtingen van de wervelkolom (begeleiding)

Tai-Gong bounce the water

Tai-Gong Spiral arms sequence (begeleiding)

Tai-Gong spiral arms

Tai-Gong 8 form (Taiji)

Tai-Gong Tai Chi "Grasp birds tail flow"

Tai-Gong Take a bow

Goshikan Yangshen Wu Xing Qi-Gong (5 elementen qigong)

Tai-Gong Meditatief lopen

Two wind gusts through the ears

Tai-Gong ball

Tai-Gong Het midden

Fly like a goose

Push the waves

Meditatie